Home.

Over ons.

Foto's van de werkvloer.

Waarom goed schilderwerk?.

Onze produkten.

Contact.

disclaimer.

privacy statement avg.

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen, gevestigd aan Vlissingenstraat 27 1324TE Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.schildersbedrijfkerkenaarenvanzoelen.nl

kerkenaarenvanzoelen@gmail.com

Vlissingenstraat 27 1324TE Almere 0621671915

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kerkenaarenvanzoelen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens t.b.v. debiteuren- en crediteurenadministratie worden voor onbepaalde tijd bewaard o.a. omwille van wettelijke verplichtingen (voor de belastingdienst is 7 jaar verplicht) en het eventueel kunnen opzoeken van gebruikte kleurennummers en/of materialen. Wij zullen Uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan puur onze eigen administratieve verplichtingen of het opzoeken van gebruikte kleurennummers en/of materialen. Mocht U bezwaar hebben tegen het bewaren van Uw persoonsgegevens kunt U dit ten alle tijde aan ons kenbaar maken en zullen wij Uw gegevens uiteraard verwijderen, mits wij geen bewaarplicht hebben ten opzichte van de belastingdienst. Dus in het geval van bijvoorbeeld een factuur of uitgevoerde offerte zal de 7 jaar bewaartermijn wel in acht moeten worden genomen.

Persoonsgegevens t.b.v. Mail contact en/of telefonisch contact zullen wij voor onbepaalde tijd bewaren, maar ook deze zullen we niet gebruiken, tenzij U expliciet contact met ons opneemt om gebruik te maken van onze diensten en of het opzoeken van kleuren nummers etc...

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kerkenaarenvanzoelen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via kerkenaarenvanzoelen@gmail.com

Ten slotte

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Schildersbedrijf Kerkenaar en Van Zoelen heeft het recht om dit te doen. Wij raden U aan om dit statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Almere, 31 januari 2019